ČRS z.s., MO Husinec

GDPR

Dobrý den, plníme naši povinnost a přínášíme Vám informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů člena.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost MO Husinec, se sídlem Mikulášova 149, 38421 Husinec, IČ: 00475611, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 42816 (dále jen „MO ČRS“).

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):
  • jméno, příjmení,
  • titul,
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem MO ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. MO ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan, včetně uvedení účelu daného zpracování:

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem MO ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. MO ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství. Údaj o vyloučení člena je zpracováván po dobu 24 měsíců od vyloučení. Po uplynutí této doby jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).
Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely správních nebo jiných řízení po dobu trvání těchto řízení.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně k tomu pověřenými funkcionáři MO ČRS.

Osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány dalším subjektům, či do třetích zemí.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Právo na přístup: Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bezúplatně obdržet.

Právo na opravu a doplnění: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování: Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo vznést námitku: Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

Právo na přenositelnost: Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

Právo podat stížnost: Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Václav Götthans
22.1.2020